معرفی

مشخصات فردی

محسن کاظمی پارسا

نام - نام خانوادگی : محسن   کاظمی پارسا

پست الکترونیکی : m_kazemiparsa@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

محسن کاظمی پارسا
محسن کاظمی پارسا

مرتبه علمی :
    استادیار
^